โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิกรากข่า  ตำบลไร่รถ  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
เบอร์โทรศัพท์ 0817366703
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางปนิศฐา เหรียญทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางรุ่งนภา เมฆอากาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางขวัญดาว รุ่งวารินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายชาญ สุขรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนารีรัตน์ หมวดปัดมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสุกัญญา ชูวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวบุญฑริกา การะเกตุ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวน้ำฝน สิงห์ใจชื่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวสินีนาฏ มีดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกิตติยา สิงห์โต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0615709490
อีเมล์ : -

นางสาวพิศสมัย กิจเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสมรัก ปานคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวศิราพร นาคปาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอังคณา คล้ายกระแส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววัชรภรณ์ เพ็ชรวาว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวปุณยนุช สมใจเพ็ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศันสนีย์ สังข์เพ็ชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางทรงพล ดำเนื้อดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวศิวัชญา หล่องคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1