โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิกรากข่า  ตำบลไร่รถ  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
เบอร์โทรศัพท์ 0817366703
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า และโรงเรียนบ้านดงกะเชา เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 ณ วัดธัญญวารี
ขอขอบคุณคณะ อสม.นำโดย ผู้ใหญ่เบญจา คุณณิชกุล และคณะ ที่มากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในโรงเรียน
การจัดทำแมสสำหรับแจกนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
รองผู้อำนวยการพชรี พลเสน และ ศน.จันทร์พิมพ์ วงษ์ประชารัตน์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพป.สพ.2
รองผู้อำนวยการพชรี  พลเสน และ ศน.จันทร์พิมพ์ วงษ์ประชารัตน์ สพป.สพ.2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วยโรคระบาด โควิด 19 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563