โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิกรากข่า  ตำบลไร่รถ  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
เบอร์โทรศัพท์ 0817366703
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เกสรสุคนธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2559 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐภูมิ เล็กถวิลวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2547-30กันยายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง พูลกำลัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ตุลาคม 2531-30กันยายน 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายอัมพันธ์ จิบสมานบุญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มกราคม 2531 -8 ตุลาคม 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยสิทธิ์ พานิชวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ตุลาคม 2516 - 31ธันวาคม 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายทองใบ ศรีกัลยา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2586 - 11 ตุลาคม 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายม้วน ดำรงสกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 สิงหาคม 2482 - 5 กุมภาพันธ์ 2486