โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิกรากข่า  ตำบลไร่รถ  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
เบอร์โทรศัพท์ 0817366703
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโดยย่อของโรงเรียน
                    โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่  155 หมูที่  7  ตำบลไร่รถ  อำเภอไร่รถ  จังหวัดสุพรรณบุรี

                   เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2482  โดยใช้ศาลาดินของวัดเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งนายม้วน  ดำรงสกุล  เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน  72 คน ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลไร่รถมุจรินทร์ราษศึกษา”      วัดหนองจิกรากข่า โดย นายบรรจง  นาคปักษา  นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  และนายถวิล  วัฏฏานนท์  ศึกษาธิการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มาทำพิธีเปิด จัดการเรียนการสอน

                  ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ต่อมาปีการศึกษา 2517  ทางราชการได้เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  และในปีการศึกษา 2535  ทางราชการได้อนุญาตให้เปิดทำการสอนขยายโอกาสทางการศึกษา  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3