โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิกรากข่า  ตำบลไร่รถ  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
เบอร์โทรศัพท์ 0817366703
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 017 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2519
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.109/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2529
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.1 ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2516
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝีกงาน 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2520
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝีกงาน สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2542
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝีกงาน (สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2552
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝีกงาน (สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2553
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝีกงาน อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝีกงาน อื่น (สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2559
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2553
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่ /69
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2560
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอสมุด อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2548
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬาลานเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2558
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำหอเก็บน้ำ (ประปาโรงเรียน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2553
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2537
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..